04377

4377, προσφωνέω

1. призывать, созывать, подзывать;
2. звать, обращаться (с речью), скликать.


Словарь Дворецкого:
προσ-φωνέω
1) обращаться с речью, заговаривать
Пр.:(τινα Гомер (X-IX вв. до н.э.) и τινι Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.), Новый Завет, π. τινά τι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
τοῖσι προσεφώνεε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — он обратился со следующими словами

2) произносить, говорить
Пр.:(τήνδε φάτιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
3) называть, именовать
Пр.:(ὀνόματί τινα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τινα βασιλέα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) посвящать
Пр.:(τινι, sc. βιβλίον Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
5) призывать, созывать
Пр.:(τινας Новый Завет)

< Предыдущий код 4376 | Следующий код 4378 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!