04376

4376, προσφορά

приношение, дар, жертва.


Словарь Дворецкого:
προσ-φορά
1) прибавление, увеличение
Пр.:(τῶν ἡμαρτημένων Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) преподнесение, подача Платон (427-347 до н.э.)
3) дар, благодеяние Софокл (ок. 496-406 до н.э.)
4) применение, употребление
Пр.: π., ὅντινα τρόπον προσφέρειν δεῖ Платон (427-347 до н.э.) — надлежащий способ употребления;
π. τῶν αἰτιῶν Аристотель (384-322 до н.э.) — объяснение через причины

5) приставление
Пр.:(τῶν κλιμάκων Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
6) (тж. π. τῆς τροφῆς Аристотель (384-322 до н.э.)) прием пищи
Пр.:(πόσεις καὴ προσφοραί Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
7) приношение, подношение
Пр.:(π. καὴ θυσία τῷ θεῷ Новый Завет)

< Предыдущий код 4375 | Следующий код 4377 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!