04363

4363, προσπίπτω

1. припадать, падать пред;
2. устремляться, бросаться, нападать.


Словарь Дворецкого:
προσ-πίπτω дор. ποτῐπίπτω (fut. προσπεσοῦμαι, aor. 2 προσέπεσον)
1) припадать
Пр.:(βωμοῖσι Софокл (ок. 496-406 до н.э.); γόνασι и πρὸς γόνυ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); θεῶν πρὸς βρέτας Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); τινί Новый Завет)
ἱκέτης προσπίπτω Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — я припадаю с мольбой (к твоим ногам)

2) коленопреклоненно просить
Пр.:(τινά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лукиан (ок. 120 - ок. 190); βρέτη δαιμόνων Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) попадать, впадать
Пр.:(πρὸς τὸν Ἐρύμανθον Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
π. τῇ κνήμῃ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — попадать в голень;
π. πρὸς τὸν ἥλιον Аристотель (384-322 до н.э.) — попадать под солнечные лучи;
ᾗ προσέπιπτε τὸ χῶμα Лисий (ок. 445-380 до н.э.)(то место стены), куда приходилась насыпь;
ὑπὸ πνευμάτων τῇ Τυρρηνίᾳ προσπεσεῖν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — быть занесенным ветрами в Тиррению;
π. δυστυχεστάτῳ κλήρῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — стать жертвой ужаснейшей судьбы;
ἡδοναῖς π. Платон (427-347 до н.э.) — предаваться наслаждениям

4) нападать
Пр.:(τινί Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) и πρός τινα Платон (427-347 до н.э.); ἄνεμοι προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ Новый Завет)
προσπεσόντες τρέπουσι μέρος τι τοῦ στρατοῦ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — внезапным нападением (сиракузцы) обращают в бегство известную часть (афинской) армии;
μέ λάθῃ με προσπεσών Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — чтобы (Филоктет) исподтишка не напал на меня

5) бросаться, устремляться, подбегать
Пр.:(τινί Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
6) перен. склоняться, сближаться
Пр.:(τῷ Ἀναξαγόρᾳ Платон (427-347 до н.э.))
7) выпадать (на долю), случаться
Пр.:(ἄτην προσπεσοῦσαν ἐνεῖκαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
τὰ προσπεσόντα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.) — выпавшее на долю, сложившиеся обстоятельства;
πρὸς τὰ προσπίπτοντα Аристотель (384-322 до н.э.) — в соответствии с обстоятельствами;
ὅ τι ἂν προσπέσῃ Аристотель (384-322 до н.э.) — что ни попадется;
ἄλλῳ τῳ προσπεσὸν ἄλλο ἂν ἐγεγόνει Платон (427-347 до н.э.) — случившееся с другим по-другому и получится;
τῶν ἀναλωμάτων μεγάλων προσπιπτόντων Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — ввиду случившихся больших расходов

8) (о слухах и т.п.) доходить, достигать
Пр.:προσέπεσε (impers.) παραγενέσθαι τοὺς πρεσβευτάς Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — распространился слух, что послы прибыли;
Κύρῳ φῆμαι καὴ λόγοι προσέπιπτον Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — до Кира дошли слухи и толки

< Предыдущий код 4362 | Следующий код 4364 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!