04311

4311, προπέμπω

1. провожать, сопровождать;
2. отсылать, отправлять.


Словарь Дворецкого:
προ-πέμπω
тж. med.
1) заранее или вперед посылать, отправлять
Пр.:(τινὰ σὺν ἑταίροσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.); φήμας τινί Софокл (ок. 496-406 до н.э.); προπεμφθέντες ὑπό τινος Новый Завет)
π. τινὰ πρὸ τοῦ στρατεύματος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — высылать кого-л. для следования впереди отряда

2) давать, доставлять
Пр.:(βελέων τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
προπέμψαι τινὰ τοῖς ἵπποις ἐπὴ τὸ στράτευμα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — доставить кого-л. на лошадях в армию

3) насылать, причинять
Пр.:(ἄχη τινί Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
4) сопровождать, провожать
Пр.:(τινὰ ἔξω πόλιος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); τινὰ οἴκαδε Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
π. τοὺς τελευτήσαντας Платон (427-347 до н.э.) — провожать покойников (на кладбище);
π. τινὰ πρός τι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — следовать за кем-л. до какого-л. места

5) приводить
Пр.:(ὑπὸ ποιητικῆς ἐπὴ φιλοσοφίαν προπέμπεσθαι Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
6) уводить, увозить
Пр.:(τινὰ χθονός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))

< Предыдущий код 4310 | Следующий код 4312 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!