00395

395, ἀνατολή

1. восход;
2. восток, место восхода солнца.


Словарь Дворецкого:
ἀνατολή
поэт. ἀντολή тж. pl.
1) восход Пр.:(ἀνατολαὴ ἄστρων Эсхил (525/4-456 до н.э.); Πλειάδος ἀ. Аристотель (384-322 до н.э.)) ; восход солнца Гомер (X-IX вв. до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
2) место восхода солнца, восток Эсхил (525/4-456 до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) ἀ. χειμερινή (тж. pl.) Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) место зимнего солнцестояния
3) начало, истоки
Пр.:(αἱ ἀνατολαὴ τοῦ Πάδου Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) возникновение, появление
Пр.: τῶν ὀδόντων ἀ. Аристотель (384-322 до н.э.) — прорезывание зубов

< Предыдущий код 394 | Следующий код 396 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!