03884

3884, παραλογίζομαι

обманывать, вводить в заблуждение, прельщать;
син. 538 (ἀπατάω), 4105 (πλανάω).


Словарь Дворецкого:
παρα-λογίζομαι
1) ошибаться в расчетах, просчитываться Демосфен (384-322 до н.э.)
2) обсчитывать
Пр.:τρία ἡμιοβόλια π. τινα Аристотель (384-322 до н.э.) — обсчитать кого-л. на три обола
3) неправильно рассуждать
Пр.:(Ζήνων παραλογίζεται Аристотель (384-322 до н.э.))
4) вводить в заблуждение, обманывать
Пр.:(τινα Исократ (436-338 до н.э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э., Плутарх (ок. 46 - ок. 126); ἑαυτόν Новый Завет; παραλογισθῆναι καὴ παραλογίσασθαι Аристотель (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 3883 | Следующий код 3885 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!