03784

3784, ὀφείλω

быть должным, задолжать, иметь долг;
нелич. гл. также надлежать;
син. 1163 (δεῖ).


Словарь Дворецкого:
ὀφείλω
(fut. ὀφειλήσω, aor. 1 ὠφείλησα, эп.-ион. aor. 2 - только для знач. 2 и 3 - ὤφελον, pf. ὠφείληκα; aor. pass. ὠφειλήθην)
1) быть должным, задолжать
Пр.:πολέσιν ὀ. χρεῖος Гомер (X-IX вв. до н.э.) — задолжать многим;
οἱ ὀφείλοντες Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — должники;
τὰ ὀφειλόμενα χρήματα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — денежный долг, задолженность;
τοῖς στρατιώταις ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — солдатам причиталось жалование больше, чем за три месяца;
ὀ. τῷ δημοσίῳ Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — задолжать казне, быть недоимщиком;
ἀγορεύειν τέν ζημίαν ὀ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — приговаривать к уплате штрафа;
ὀ. δίκην Платон (427-347 до н.э.) — быть осужденным

2) быть или считать себя обязанным, считать своим долгом
Пр.:(ἐγὼ δὲ ὀφείλω λέγειν τὰ λεγόμενα, πείθεσθαί γε μέν οὐ παντάπασι ὀφείλω Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ὀ. ὑπόσχεσιν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — связывать себя обещаниями;
ὀ. τινὴ πολλέν χάριν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — быть обязанным кому-л. многими благодеяниями

3) impers. ὀφείλεται необходимо, следует, должно, приходится, суждено
Пр.:(σοὴ τοῦτ΄ ὀφείλεται παθεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.); βροτοῖς ἅπασι κατθανεῖν ὀφείλεται Менандр (342-290 до н.э.))
ὤφελεν ἀθανάτοισιν εὔχεσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — ему следовало бы молить бессмертных;
(в — пожеланиях, преимущ. в сожалениях о несбывшемся):
αἴθ΄ ἅμα πάντες Ἕκτορος ὠφέλετ΄ ἀντὴ πεφάσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вам бы всем следовало погибнуть вместо Гектора;
ὡς μήποτ΄ ὤφελε! Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.)(о прошлом) ах, если бы этого никогда не случилось!

< Предыдущий код 3783 | Следующий код 3785 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!