03768

3768, οὔπω

еще не.


Словарь Дворецкого:
οὔ-πω ион. οὔκω adv. тж. раздельно
1) еще не
Пр.:οὔ. λῆγε χόλοιο Гомер (X-IX вв. до н.э.)(Ахилл) все не унимался в (своем) гневе;
καὴ μέν σύ γ΄ οὔ. σωφρονεῖν ἐπίστασαι Эсхил (525/4-456 до н.э.) α — ты еще не знаешь, что такое благоразумие

2) ни в какой мере, ни в коем случае, никак
Пр.:ἀλλὰ μάλ΄ οὔ. πείσομαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — но я ни в коем случае не послушаюсь

< Предыдущий код 3767 | Следующий код 3769 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!