03396

3396, μίγνυμι

мешать, смешивать, перемешивать.


Словарь Дворецкого:
μίγνῡμι
тж. μιγνύω и μίσγω (fut. μίξω, pf. μέμιχα; эп. 3 л. sing. aor. 2 med. ἔμικτο и μῖκτο или μίκτο; pass.: fut. μιχθήσομαι, fut. 2 μιγήσομαι, fut. 3 μεμίξομαι, aor. 1 ἐμίχθην, aor. 2 ἐμίγην, pf. μέμιγμαι; эп. inf. μιχθήμεναι и μιγήμεναι; эп. 2 л. conjct. μῐγήῃς - 3 л. pl. μιγέωσι)
1) мешать, смешивать Пр.:(οἶνον καὴ ὕδωρ, ἅλεσσι εἶδαρ Гомер (X-IX вв. до н.э.); μέλι σὺν γάλακτι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); γάλα τινί Эсхил (525/4-456 до н.э.); γῆν οὐρανῷ Плутарх (ок. 46 - ок. 126)) ; pass. быть смешанным
Пр.:(κονίῃσι и ἐν κονίῃσι Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὄξος μετὰ χολῆς μεμιγμένον Новый Завет)
μίσγεσθαι ἐς Ἀχαιούς Гомер (X-IX вв. до н.э.) — входить в толпу ахейцев;
σύλλογος νέων καὴ πρεσβυτέρων μεμιγμένος Платон (427-347 до н.э.) — собрание, состоящее из молодых и стариков;
ταύρου μεμίχθαι καὴ βροτοῦ διπλῇ φύσει Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) Апулей (1 в.) Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — иметь двойственную природу быка и человека (о Минотавре)

2) соединять, связывать
Пр.:μῖξαι χεῖράς τε μένος τε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — схватиться врукопашную;
μισγέμεναι τινὰ κακότητι καὴ ἄλγεσι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — обрекать кого-л. на бедствия и скорбь;
ξὺν κακοῖς μεμιγμένος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — обреченный на страдания;
μῖξαί τινα ἄνθεσι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — украсить кого-л. цветами;
πότμον μῖξαί τινι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — принести кому-л. смерть;
κλισίῃσι μιγήμεναι ἠδὲ νέεσσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — прорваться до (ахейских) палаток и кораблей

3) pass. быть соединенным или связанным, общаться
Пр.:(τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
μίξεσθαι ξενίῃ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — быть связанным узами гостеприимства;
ἐν αἱμακουρίαις μέμικται Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — он присутствует на гемакуриях;
ἐν δαῒ или ἐν παλάμῃσι μιγῆναι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — вступать в бой друг с другом;
ἔσω μ. Гомер (X-IX вв. до н.э.) — проникнуть в дом;
μ. ὑπὲρ ποταμοῖο Гомер (X-IX вв. до н.э.) — переправиться через реку;
ἔμιχθεν στεφάνοις Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — они были увенчаны;
ἐν τιμαῖς ἔμιχθεν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — они достигли почестей

4) pass. (тж. μ. (ἐν) φιλότητι или εὐνῇ Гомер (X-IX вв. до н.э.), Гесиод (IX в. до н.э.)) вступать в любовную связь Гомер (X-IX вв. до н.э.); (о животных) спариваться
Пр.:(μίγνυται τῷ θήλει τὸ ἄρρεν Аристотель (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 3395 | Следующий код 3397 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!