02981

2981, λαλιά

1. речь;
2. наречие, говор, произношение.


Словарь Дворецкого:
λᾰλιά
1) болтовня, пустословие
Пр.:(λολιὰν μόνον ἀσκῆσαι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
2) болтливость
Пр.:(λ. ἀκρασία λόγου ἄλογός, sc. ἐστιν Платон (427-347 до н.э.))
3) слух, молва
Пр.:(πάνδημος Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) речь, беседа
Пр.:(περί τινος Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
5) обсуждение, спор
Пр.:(περὴ τῶν προειρημένων Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
6) произношение
Пр.:(τῶν ὀνομάτων Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.))
7) говор, наречие (sc. τοῦ Γαλιλαίου Новый Завет)

< Предыдущий код 2980 | Следующий код 2982 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!