02979

2979, λακτίζω

лягать, брыкаться, бить копытами.


Словарь Дворецкого:
λακτίζω
(fut. λακτίσω и λακτιῶ)
1) топтать, бить
Пр.:(ποσὴ γαῖαν Гомер (X-IX вв. до н.э.); λ. καὴ ἀπωθεῖν τινα εἰς τέν θάλασσαν Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
2) бить копытами, лягать (sc. τοῖς ὄπισθεν κώλοις Аристотель (384-322 до н.э.); ὑπὸ ἵππου λακτισθείς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
Пр.:λ. ποτὴ κέντρον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) и προς κέντρα погов. Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — лезть на рожон;
λ. πρὸς κῦμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — плыть против течения

3) ударять ногой
Пр.:(θύραν Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
4) биться, стучать
Пр.:(κραδία φόβῳ φρενα λακτίζει Эсхил (525/4-456 до н.э.))
φλὸξ αἰθέρα λακτιζοισα καπνῷ Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — пламя, выбрасывающее дым в небо

5) топтать, попирать ногами
Пр.:(τὸν πεσόντα, Δίκας βωμόν Эсхил (525/4-456 до н.э.); перен. πολλέν χάριν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))

< Предыдущий код 2978 | Следующий код 2980 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!