02968

2968, κώμη

селение, деревня, поселок.


Словарь Дворецкого:
κώμη [κεῖμαι]
1) деревня, селение
Пр.:(οἰκία καὴ κ. καὴ πόλις Платон (427-347 до н.э.))
2) поселок, местечко
Пр.:(φρατρίαι καὴ δῆμοι καὴ κῶμαι Платон (427-347 до н.э.))
3) городской район, участок, квартал
Пр.:(διαιρεῖν τέν μὲν πόλιν κατὰ κώμας, τέν δὲ χώραν κατὰ δήμους Исократ (436-338 до н.э.))

< Предыдущий код 2967 | Следующий код 2969 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!