02872

2872, κοπιάω

1. утомляться, уставать, утруждаться;
2. тяжело трудиться;
LXX: 03021 (יגע‎);
син. 75 (ἀγωνίζομαι).


Словарь Дворецкого:
κοπιάω
(fut. κοπιάσω с ᾱ)
1) утомляться, уставать
Пр.:(ὑπό τινος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), διά τι Аристотель (384-322 до н.э.) и ἔκ τινος Новый Завет)
παίζουσαι καὴ κοπιῶσαι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — устав(шие) от игры;
κ. τὰ σκέλη Диоген Лаэртский (III/IV вв. н.э.) — уставать ногами, т.е. от ходьбы;
κοπιῶ ζῶν «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм — я устал от жизни (слова Асклепиада)

2) тяжело трудиться
Пр.:(εἴς τινας, εἴς τι и ἔν τινι Новый Завет)
κοπιῶντες καὴ πεφορτισμενοι Новый Завет — труждающиеся и обремененные

< Предыдущий код 2871 | Следующий код 2873 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!