02841

2841, κοινωνέω

участвовать, принимать участие, становиться участником, оказывать участие, разделять.


Словарь Дворецкого:
κοινωνέω
(дор. 3 л. pl. imper. praes. κοινανεόντων)
1) принимать участие, быть или становиться участником, участвовать, разделять
Пр.:(κακῶν, sc. τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
πόνων καὴ κινδύνων ἀλλήλοις κ. Платон (427-347 до н.э.) — делить друг с другом труды и опасности;
κ. τῆς χθονός Эсхил (525/4-456 до н.э.) — быть уроженцем данной страны;
μηδενὸς κ. τινι Демосфен (384-322 до н.э.) — ни к чему не допускать кого-л.;
κ. τινι τῆς πολιτείας Платон (427-347 до н.э.) — принимать вместе с кем-л. участие в государственных делах;
οἱ κοινὰ κεκτημένοι καὴ κοινωνοῦντες Аристотель (384-322 до н.э.) — сообща владеющие;
κ. φόνον τινί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — вместе с кем-л. быть участником убийства;
κ. ἴσα πάντα τοῖς ἀνδράσι Платон (427-347 до н.э.) — во всем иметь равные права с мужчинами

2) принимать участие, помогать
Пр.:(τινι и ταῖς χρείαις τινός Новый Завет)
3) разделять (чьё-л.) мнение, соглашаться
Пр.:σκόπει, πότερον κοιωνεῖς Платон (427-347 до н.э.) — рассуди, соглашаешься ли ты
4) вступать в общение, иметь связь
Пр.:(γυναικί Лукиан (ок. 120 - ок. 190))
κ. κοινωνίαν τινί Платон (427-347 до н.э.) — вступать в общение с кем-л.

5) сочетаться, связываться
Пр.:ἐγκώμια κεκοινωνημένα εὐχαϊς Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — хвалебные песнопения вместе с молитвами
6) находиться в связи, совпадать
Пр.:(τοῖς πεπολιτευμένοις τινός Демосфен (384-322 до н.э.))
στολέ ἥκιστα γυναικείᾳ κοινωνοῦσα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — одежда, менее всего похожая на женскую

< Предыдущий код 2840 | Следующий код 2842 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!