02738

2738, καῦμα

жар, зной.


Словарь Дворецкого:
καῦμα -ατος τό тж. pl.
1) жар, зной Гомер (X-IX вв. до н.э.) etc.
Пр.:κ. ἔθαλπε Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — было знойно;
ἡλίου καύματα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) и ἥλιος καὴ κ. Новый Завет — солнечный зной;
τὰ πρὸς χειμῶνας καὴ καύματα ἀλεξητήρια Платон (427-347 до н.э.) — средства защиты от холода и зноя

2) сильный мороз Лукиан (ок. 120 - ок. 190)
3) мед. высокая температура, жар
Пр.:(τὸ ἐντὸς κ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τὸ διὰ νόσον κ. Аристотель (384-322 до н.э.))
4) перен. любовный пыл
Пр.:(τὸ κ. ἀρσενικόν «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)
5) ожог
Пр.:(τὰ διὰ χαλκοῦ καύματα Аристотель (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 2737 | Следующий код 2739 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!