02658

2658, καταντάω

приходить, прибывать, доходить, достигать.


Словарь Дворецкого:
κατ-αντάω
1) приходить, доходить, подходить, прибывать
Пр.:(εἰς τὰ βασίλεια, ἐπὴ τέν κοίτην, πρὸς ὄρος Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; εἰς λιμένας τινάς Аристотель (384-322 до н.э.); ἀντικρὺ Χίου Новый Завет)
κ. εἰς ἑαυτούς Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — встретиться друг с другом;
κ. ἐπὴ τὸν ὅρκον Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — давать клятву (досл. доходить до клятвы)

2) (в речи) доходить, договариваться
Пр.:(ἐπὴ λογισμοὺς τοιούτους Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
3) достигать
Пр.:(εἰς τέν ἑνότητα, εἴς τινα Новый Завет)
4) доживать
Пр.:(τὰ τέλη τῶν αἰώνων Новый Завет)
5) грам. сочетаться, строиться
Пр.:κ. εἰς δοτικήν — образовать конструкцию с дательным падежом
6) происходить, случаться
Пр.:πότε καὴ πῶς καὴ ποῦ καταντήσει Полибий (ок. 200-120 до н.э.)(знать) когда, как и где (что-л.) произойдет

< Предыдущий код 2657 | Следующий код 2659 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!