02579

2579, κἄν

и если бы, также бы, пусть даже, даже, хотя бы.


Словарь Дворецкого:
κἄν
1) (in crasi = καὴ ἄν) также бы
Пр.:κἂν σὺ βελτίων ἂν γένοιο Платон (427-347 до н.э.)(научившись чему-то новому), и ты стал бы лучше
2) (часто с εἰ) даже если, пусть даже, хотя бы даже
Пр.:κἂν εἰ μέ χρώμεθα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ Платон (427-347 до н.э.) — пусть даже подчас у нас не хватает названий (для некоторых явлений)
3) хотя бы, по крайней мере
Пр.:ἀλλά μοι πάρες κἂν σμικρὸν εἰπεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — позволь мне сказать хоть несколько слов
4) даже
Пр.:οὐδὲ κἂν ἅπαξ Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — ни одного даже разу
5) (= καὴ ἐάν) и если (даже)
Пр.:κἂν πάνυ καλὸς ᾖ Платон (427-347 до н.э.) — и если даже он очень красив;
κἄν …κἄν Демосфен (384-322 до н.э.) — ли …или

< Предыдущий код 2578 | Следующий код 2580 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!