02574

2574, κάμηλος

верблюд(ица).


Словарь Дворецкого:
κάμηλος
I
(ᾰ) и верблюд(ица) Эсхил (525/4-456 до н.э.), etc.
Пр.:κ. ἀμνός Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — верблюжонок;
κ. δρομάς Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — дромадер;
εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος ῥαφίδος (или βελόνης) διελθεῖν погов. Новый Завет — легче верблюду пройти сквозь игольное ушко

II
собир. армейские верблюды Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)

< Предыдущий код 2573 | Следующий код 2575 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!