Читать Библию ‹ Перевод кода стронга 2443

02443

2443, ἵνα

чтобы, дабы, для того чтобы, с целью, так что, что.


Словарь Дворецкого:
ἵνᾰ
I
(ῐ) adv. [acc. к арх. ἵ]
1) там
Пр.:ἵ. σφιν ἐπέφραδον ἠγερέεσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — там велел я им собраться
2) (относит.) где
Пр.:λιμέν εὔορμος, ἵν΄ οὐ χρεὼ πείσματός ἐστιν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — удобная бухта, где нет надобности в причале;
ἐνταῦθ΄ ἐμέν (= ἐσμέν), ἵν΄ οὐκ ἔτ΄ ὀκνεῖν καιρός Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — мы в таком положении, в котором (= что) медлить нельзя;
ἐν ἀγορa_`, ἵ. ὑμῶν πολλοὴ ἀκηκόασι Платон (427-347 до н.э.) — на площади, где многие из вас слышали (меня);
ἵ. αὐτὸς ἔφρασε τῆς χώρης Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)(там), где он сам указал;
οὐχ ὁρa_`ς ἵν΄ εἶ κακοῦ ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — разве ты не видишь, в какой ты беде?

3) (относит.) куда
Пр.:ἐνὴ δήμῳ, ἵν΄ οἴχεται Гомер (X-IX вв. до н.э.) — среди народа (= страны), куда он ушел;
ἵν΄ οὐ πυρὸς ἵξετ΄ ἀϋτμή Гомер (X-IX вв. до н.э.) — куда не проникнет копоть от огня;
ὁρa_`ς, ἵν΄ ἥκεις ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — видишь, до чего ты дошел?

4) (относит.) когда
Пр.:γάμος σχεδόν ἐστιν, ἵ. χρέ καλὰ (sc. εἵματα) ἕννυσθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) — близка свадьба, когда нужно красиво нарядиться
II
conj.
1) чтобы, (для того) чтобы, с целью:
(1) (с impf. и aor. ind. для выраж. нереальности) σὲ ἐχρῆν ἡμῖν συγχωρεῖν, ἵ. συνουσία ἐγίγνετο Платон (427-347 до н.э.) тебе следовало нам уступить, чтобы получилась беседа
(2) (с conjct. - при главном времени в главном предложении) imper., conjct., impf., aor. (= pf.) или opt. с ἄν
Пр.:ἐς πεδίον καταβῆναι, ἵν΄ ὅρκια πιστὰ τάμητε Гомер (X-IX вв. до н.э.) — выйти в поле, чтобы вам заключить (с данайцами) твердый договор;
(τὰ πλοῖα) Ἀβροκόμας κατέκαυσεν, ἵ. μέ Κῦρος διαβῇ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — Аброком сжег суда, чтобы Кир не переправился (через реку);
εἴπω τι κἄλλ΄ (= καί τι ἄλλο), ἵν΄ ὀργίζῃ πλέον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — сказать мне еще что-л., чтобы ты (еще) больше разгневался?;
οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἔπραξα ταῦτα, ἵ. πλούσιος ἐκ πένητος γένωμαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — я сделал это не из-за денег, чтобы из бедняка стать богачем;
ἐπίτηδές σε οὔκ ἤγειρον, ἵ. ὡς ἥδιστα διάγῃς Платон (427-347 до н.э.) — я умышленно не будил тебя, чтобы ты провел время как можно приятнее;
οὐκ ἂν δή μοι ἄμαξαν ἐφοπλίσσαιτε τάχιστα, ἵ. πρήσσωμεν ὁδοῖο ; Гомер (X-IX вв. до н.э.) — так вы и не поспешите приготовить мне повозку, чтобы (мог я свой) путь совершить?;
ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵ. γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ Новый Завет — с ученика довольно, если он станет таким, как его учитель;
μέ κρίνετε ἵ. μέ κριθῆτε Новый Завет — не судите, да не судимы будете

(3) (с opt. - при impf., aor., praes. hist. и opt. с ἄν, реже при главном времени в главном предложении)
Пр.:Μένων δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν τιμᾶσθαι, ἵ. πλείω κερδαίνοι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — Менон явно стремился к почестям, чтобы больше наживать;
ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὴ παντὸς ποιήσαιτο, ἵ. καὴ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησι φόβος εἴη στρατεύειν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — разве мы не знаем, что (персидский) царь дорого бы дал за нашу гибель, чтобы другие треки побоялись воевать (против него)?

2) поздн. (= εἰ или ἐάν) если (бы)
Пр.:ἵ. καθ΄ ὑπόθεσιν καὴ συγώρήσῃ Секст Эмпирик (3 в. н.э.) — если бы это было допущено хотя бы в виде предположения
3) (с fut. ind.)
Пр.:ἵ. μέ εἶς ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς φυσιοῦσθε κατὰ τοῦ ἑτέρου Новый Завет — чтобы вам не превозноситься друг перед другом
4) так что, вследствие чего
Пр.:ἦν παρακεκαλλυμένον ἀπ΄ αὐτῶν, ἵ. μέ αἴσθωνται αὐτό Новый Завет(это слово) было сокрыто от них, а потому они не поняли его
5) что
Пр.:καὴ πόθεν μοι τοῦτο, ἵ. ἔλθῃ πρὸς ἐμή ; Новый Завет — как случилось, что она пришла ко мне?
6) в эллиптических выражениях
Пр.:ἵ. (δέ) τί ; Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); — к чему?, для чего?, зачем?;
ἵ. τί τοῦτο λέγεις ; Платон (427-347 до н.э.) — зачем ты это говоришь?;
ἵν΄ εἰδῇς Софокл (ок. 496-406 до н.э.)(так и) знай, имей в виду;
οὐδ΄ ἄλλαις πολλαῖς, - ἵ. μέ εἴπω ὅτι οὐδεμιa_` Плутарх (ок. 46 - ок. 126)(этого) нет (и) во многих других случаях, - чтобы не сказать ни в одном

< Предыдущий код 2442 | Следующий код 2444 >* О переводе...

* 📖 Оглавление...

* Скачать перевод Библии на ПК!