00024

24, ἀγανάκτησις

негодование, возмущение, раздражение.


Словарь Дворецкого:
ἀγᾰνάκτησις -εως неудовольствие, негодование, раздражение Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126)
Пр.:ἀγανάκτησιν ἔχειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — причинять досаду, вызывать негодование

< Предыдущий код 00023 | Следующий код 00025 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!