02337

2337, Θηλάζω

1. перех. кормить грудью, питать сосцами;
2. неперех. питаться сосцами или грудью.


Словарь Дворецкого:
Θηλάζω
1) тж. med. кормить грудью
Пр.:(τὸ παιδίον Лисий (ок. 445-380 до н.э.); λύκαινα θελαζομένη Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
αἱ θηλαζόμεναι Аристотель (384-322 до н.э.) и αἱ θηλάζουσαι Новый Завет — кормящие матери

2) (о детях и детенышах) сосать
Пр.:(φώκη θηλάζεται ὑπὸ τῶν τέκνων Аристотель (384-322 до н.э.))
οἱ θηλάζοντες и τὰ θηλάζοντα Новый Завет — грудные младенцы;
θηλάζων χοῖρος Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) — молочный поросенок

< Предыдущий код 2336 | Следующий код 2338 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!