Читать Библию ‹ Перевод кода стронга 2192

02192

2192, ἔχω

иметь.


Словарь Дворецкого:
ἔχω (impf. εἶχον; fut. ἕξω и σχήσω; aor. 2 ἔσχον, imper. σχές, conjct. σχῶ, opt. σχοίην, inf. σχεῖν, part. σχών; pf. ἔσχηκα; ppf. ἐσχήκειν; pass.: praes. ἔχομαι, impf. εἰχόμην, fut. σχεθήσομαι, aor. ἐσχέθην, pf. ἔσήμαι)
1) держать, нести (πεμπώβολα χερσίν, τόξον ἐν χειρί, στεροπὴν μετὰ χερσίν Гомер (X-IX вв. до н.э.); αἰχμήν Эсхил (525/4-456 до н.э.); διὰ χειρός τι и τινὰ ἐπ᾽ ὤμων Софокл (ок. 496-406 до н.э.); μετὰ χεῖράς τι Фукидид (460-396 до н.э.)): οὐχ ὑπὸ ζυγῷ λόφον δικαίως ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) не желать подчиниться ярму;
2) med. держаться: ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς ἔχω Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) держаться на острие бритвы, т. е. «на волоске»;
3) med. держать или нести на себе (οὐρανόν Гесиод (IX в. до н.э.)): ἀσπίδα πρόσθε σχόμενος Гомер (X-IX вв. до н.э.) выставив вперед свой щит;
4) med. держаться, выдерживать (Ἕκτορος μένος καὶ χεῖρας Гомер (X-IX вв. до н.э.));
5) брать, хватать, держать (τινὰ χειρός или ποδός Гомер (X-IX вв. до н.э.); τινὰ μέσον Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.)); Ζῆν᾽ ἔχων ἐπώμοτον Софокл (ок. 496-406 до н.э.) беря Зевса в свидетели (моей клятвы); pass. быть схваченным, захваченным или охваченным, перен. находиться во власти: ζῶντες ἐχόμενοι Фукидид (460-396 до н.э.) захваченные живьем; ἐχομένων τῶν Ἀφιδνῶν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) так как Афидны были захвачены (противником); τὸ ὄρος ἐχόμενον Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) занятая (войсками) гора; ἔχομαι μέσος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) или (ἐν) ἀνάγκῃ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) я в безвыходном положении; ἔχω ἄλγεσι Гомер (X-IX вв. до н.э.) страдать; λύπῃ σχεθείς Плутарх (ок. 46 - ок. 126) охваченный скорбью; ἔχω κωκυτῷ καὶ οἰμωγῆ Гомер (X-IX вв. до н.э.) предаваться воплям и жалобам; ἔχω ἐν ξυμφοραῖς Платон (427-347 до н.э.) быть в беде; ἔχω ὀργῇ быть в гневе; ἔχω ὑπὸ ἐπιθυμίας Платон (427-347 до н.э.) быть одержимым страстью;
6) med. держаться, хвататься, цепляться (πέτρης Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὅπως κισσὸς δρυός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); πείσματος Платон (427-347 до н.э.); χλαμύδος Лукиан (ок. 120 - ок. 190)): ταύτης ἐχόμενος τὴς προφάσιος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) ухватившись за этот предлог;
7) med. браться, приниматься, предпринимать (ἔργου Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); πολέμου Фукидид (460-396 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126)): ἔχω τῶν ἀθίκτων Софокл (ок. 496-406 до н.э.) прикасаться к неприкосновенному; μαντικῆς τέχνης ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) быть причастным к искусству прорицания;
8) тж. med. держаться, придерживаться (δόξης τινὸς περί τινος, med. ἀληθείας Платон (427-347 до н.э.); med. γνώμης τινός и λόγου τινός Фукидид (460-396 до н.э.)): ἔχεσθαι ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) держаться как можно ближе к повозкам;
9) med. (непосредственно) соприкасаться, быть тесно связанным, примыкать (Κιλίκων τῶνδε ἔχονται Ἀρμένιοι οἵδε Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)): ὄρος ἐχόμενον τῆς Ῥοδόπης Фукидид (460-396 до н.э.) гора, смежная с Родопой; ἡ ἐχομένη νῆσος Исократ (436-338 до н.э.) соседний остров; οἱ ἐχόμενοι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) сопредельные народы, ближайшие соседи; τὰ τούτων ἐχόμενα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) и τὰ ἐχόμενα τούτοις Платон (427-347 до н.э.) связанные с этим или вытекающие отсюда вопросы; τοῦ ἐχομένου ἔτους Фукидид (460-396 до н.э.) в следующем году; τὰ τῶν σιτίων ἐχόμενα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) то, что относится к продовольствию; ἐν τοῖς ἐχομένοις Аристотель (384-322 до н.э.) в последующем изложении; ἃ διδασκάλων εἴχετο Платон (427-347 до н.э.) (то), что касалось учителей, т. е. чему учили учителя; οἱ τῶν εἰκότων ἐχόμενοι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) те, чей рассказ более правдоподобен;
10) (об одежде, снаряжении и т. п.) иметь на себе, носить (κυνέην κεφαλῇ, παρδαλέην ὤμοισιν, σὰκος ὤμῳ, εἷμα ἀμφ᾽ ὤμοισι, ἵπποι ζυγὸν ἀμφὶς ἔχοντες Гомер (X-IX вв. до н.э.); στολὴν ἀμφὶ σῶμα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τὰ ὅπλα Аристотель (384-322 до н.э.); συκῆ ἔχουσα φύλλα Новый Завет): ἔχοντες τοὺς χιτῶνας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) одетые в хитоны;
11) иметь, владеть, обладать (κραδίην καὶ θυμόν Гомер (X-IX вв. до н.э.); τὰν βελέων ἀλκὰν χεροῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τὴν γῆν Фукидид (460-396 до н.э.); ἐπιστήμην Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); τὰ ἐπιτήδεια Аристотель (384-322 до н.э.); εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω Новый Завет): Δία οὐκ ἔχε ὕπνος Гомер (X-IX вв. до н.э.) Зевсом сон не владел, т. е. Зевс не спал; φόβος μ᾽ ἔχει Эсхил (525/4-456 до н.э.) страх объемлет меня; οἶνος ἔχει φρένας Гомер (X-IX вв. до н.э.) вино туманит рассудок; σῇσιν ἔχε φρεσί Гомер (X-IX вв. до н.э.) сохрани в своей памяти; Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον Эсхил (525/4-456 до н.э.) это — владения Бромия; θῇρες, οὓς ὅδ᾽ ἔχει χῶρος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) животные, населяющие этот край; ἔχων τοὺς ἱππεῖς ἐπηκολούθει Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) (Крез) с конницей следовал позади; ὁ ἔχων Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); имущий, богатый; οἱ οὐκ ἔχοντες Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) неимущие, бедные; τὸ μη ἔχω Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) бедность; κούρην Πριάμοιο ἔχω Гомер (X-IX вв. до н.э.) быть женатым на дочери Приама; ἔχεθ᾽ Ἕκτορι Гомер (X-IX вв. до н.э.) она была замужем за Гектором; ἐπ᾽ ἀριστερὰ (χειρὸς) ἔχω τι Гомер (X-IX вв. до н.э.) иметь слева что-л., т. е. находиться справа от чего-л.; ἐν δεξιᾷ ἔχω Фукидид (460-396 до н.э.) иметь справа (от себя); τινὰ ὕστατον ἔχω Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) иметь, т. е. поставить кого-л. в арьергарде; γῆρας ἔχων или ὃν γῆρας ἔχει Гомер (X-IX вв. до н.э.) старый; ἥβην ἔχω Платон (427-347 до н.э.) быть юношей; ἐπεὶ ἔχοιεν τὴν ἡλικίαν, ἣν σὺ ἔχεις Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) по достижении ими твоего возраста; ἔχω φθόνον παρά τινι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) возбуждать в ком-л. зависть; ἔγκλημα ἔχω τινί Софокл (ок. 496-406 до н.э.) иметь жалобу на кого-л.; λόγον ἔχω Платон (427-347 до н.э.) иметь (разумный) смысл; τιμην ἔχω παρὰ πᾶσιν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) быть уважаемым всеми; ἔχω τι ἀνὰ στόμα καὶ διὰ γλώσσης Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и διὰ στόματος Плутарх (ок. 46 - ок. 126) (постоянно) говорить о чем-л.; φύσιν ἔχει Платон (427-347 до н.э.) (это) естественно, в порядке вещей; ἀγνοία μ᾽ ἔχει Софокл (ок. 496-406 до н.э.) я в неведении, не знаю; πόλιν κίνδυνος ἔσχε Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) над городом нависла опасность; λιμὸς ἔχει Эсхил (525/4-456 до н.э.) голод терзает; ἀγρυπνίῃσι ἔχεσθαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) страдать бессонницей; ἐν νοσήμασιν ἐχόμενοι Платон (427-347 до н.э.) больные; ὄφρα με βίος ἔχῃ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) пока я жив(а); αἰτίαν ἔχω τινός Trag., Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); быть виновным или обвиняемым в чем-л.; δι᾽ αἰτίας Фукидид (460-396 до н.э.) и ἐν αἰτίᾳ ἔχω τινά Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Фукидид (460-396 до н.э.); обвинять кого-л.; ἔπαινον ἔχω Аристотель (384-322 до н.э.) быть хвалимым;
12) держать или нести на себе, поддерживать, подпирать (κίονες γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.); τὰ ἐπικείμενα βάρη Аристотель (384-322 до н.э.));
13) держать, поднимать (ὑψοῦ κάρη Гомер (X-IX вв. до н.э.));
14) (тж. ἐν γαστρὶ ἔχω Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Новый Завет) носить во чреве, быть беременной (ἡ γυνὴ ἔχουσα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)): ἡ ἔχουσα Аристотель (384-322 до н.э.) = ἡ μήτηρ;
15) (о месте) занимать, находиться: ἔχω τὸ κέρας ἄκρον Фукидид (460-396 до н.э.) находиться на крайнем фланге; οὖδας ἔχοντες Гомер (X-IX вв. до н.э.) распростертые по полу (тела); ἔχεις χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) ты стоишь на земле, которую нельзя топтать (т. е. священной);
16) обитать, населять (οὐρανόν Гомер (X-IX вв. до н.э.); Ὀλύμπια δώματα Гесиод (IX в. до н.э.); χῶρον Эсхил (525/4-456 до н.э.); τὰ ὄρη Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.)): οἱ κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔχοντες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) те, кто населяет Азию; ἔχω ὀρέων κάρηνα Гомер (X-IX вв. до н.э.) обитать на вершинах гор;
17) (тж. ἐντὸς ἔχω Гомер (X-IX вв. до н.э.)) содержать в себе, заключать, окружать (φρένες ἧπαρ ἔχουσι Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὁ χαλκὸς ἔχει τὸ εἶδος τοῦ ἀνδριάντος Аристотель (384-322 до н.э.)): τοὺς ἄκρατος ἔχει νύξ Эсхил (525/4-456 до н.э.) их окутывает непроглядная ночь; σταθμὸν ἔχω χιλίων ταλάντων Диодор Сицилийский ( I в. до н.э.) весить или стоить тысячу талантов;
18) владеть, иметь в своем распоряжении, управлять (Θήβας Эврипид (ок. 480-406 до н.э.));
19) заботиться, печься, охранять: ἔχω πατρώϊα ἔργα Гомер (X-IX вв. до н.э.) возделывать отцовские поля; ἔχω κῆπον Гомер (X-IX вв. до н.э.) ухаживать за садом; ἔχω ἀγέλας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) смотреть за стадами; φυλακὰς ἔχω Гомер (X-IX вв. до н.э.) нести стражу; σκοπιὴν ἔχω Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); вести наблюдение; δίκας ἔχω Демосфен (384-322 до н.э.) вершить суд;
20) охранять, защищать (ἀλόχους καὶ τέκνα Гомер (X-IX вв. до н.э.)): ἔχε χρόα χάλκεα τεύχη Гомер (X-IX вв. до н.э.) тело покрывали медные доспехи; πύλαι οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι Гомер (X-IX вв. до н.э.) небесные врата, которые стерегли Горы;
21) med. зависеть: ἐν θεοῖσιν ἔχω Гомер (X-IX вв. до н.э.) зависеть от воли богов; σέο ἕξεται Гомер (X-IX вв. до н.э.) это будет зависеть от тебя;
22) сдерживать, скреплять, связывать (σάρκας τε καὶ ὀστέα ἶνες ἔχουσιν Гомер (X-IX вв. до н.э.));
23) сдерживать, удерживать (ἵππους, μῦθον σιγῇ Гомер (X-IX вв. до н.э.); στόμα σιγᾷ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)): εἶχε σιγῇ καὶ ἔφραζε οὐδενί Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) (Эвений) хранил молчание и никому (ничего) не говорил; πᾶς ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) каждый бурдюк удержит двух человек от погружения, т. е. на поверхности воды;
24) задерживать, останавливать (ἕξουσιν ἅπαντας Ἀχαιοί Гомер (X-IX вв. до н.э.)): οὐδέ οἱ ἔσχεν ὀστέον Гомер (X-IX вв. до н.э.) у него кость не сдержала (брошенного камня), т. е. была разбита; χεῖρας ἔχων Ἀχιλῆος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) держа (за) руки Ахилла; ἔχω δάκρυον Гомер (X-IX вв. до н.э.) сдерживать слезы; ἔχε αὐτοῦ (πόδα σόν) Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); остановись; ὄμμα ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) прятать взоры, т. е. уединяться, скрываться;
25) унимать, успокаивать (κῦμα, ὀδύνας Гомер (X-IX вв. до н.э.));
26) (sc. ἑαυτόν) униматься, утихать, останавливаться, оставаться на месте: οὐδέ οἱ ἔγχος ἔχε ἀτρέμας Гомер (X-IX вв. до н.э.) копье (в руках) его не оставалось спокойным; σχὲς οὗπερ εἶ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) остановись, где находишься, т. е. не продолжай; σχές, μή με προλίπῃς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) остановись, не покидай меня; εἰ δὲ βούλει, ἔχε ἠρέμα Платон (427-347 до н.э.) подожди, пожалуйста; στῆ σχομένη Гомер (X-IX вв. до н.э.) она остановилась;
27) med. воздерживаться, отказываться, прекращать (μάχης Гомер (X-IX вв. до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); τιμωρίης Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)): σχέσθαι χέρα τινός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) удержаться от нанесения удара кому-л.;
28) ощущать, испытывать, переживать (ἄλγεα Гомер (X-IX вв. до н.э.); φθόνον Эсхил (525/4-456 до н.э.); θαῦμα Софокл (ок. 496-406 до н.э.); αἰσχύνην Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)): ἔχω πένθος (μετὰ) φρεσί Гомер (X-IX вв. до н.э.) скорбеть душой; ἐν ὀρρωδίᾳ τι ἔχω Фукидид (460-396 до н.э.) испытывать страх перед чем-л.; κότον ἔχω Гомер (X-IX вв. до н.э.) и ὀργὰς ἔχω Эсхил (525/4-456 до н.э.) гневаться; ἐν ὀργῇ или δι᾽ οργῆς ἔχω τινά Фукидид (460-396 до н.э.) быть в гневе на кого-л.; εὔνοιάν τινι ἔχω Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) благоволить к кому-л.; μεριμνήματα ἔχων βαρέα Софокл (ок. 496-406 до н.э.) удрученный тяжелыми заботами; σπάνιν σχεῖν τοῦ βίου Софокл (ок. 496-406 до н.э.) испытывать недостаток в средствах к жизни; χρείαν ἔχω τινός Гомер (X-IX вв. до н.э.) нуждаться в чем-л., не иметь чего-л.;
29) вызывать, возбуждать, причинять (πικρὰς ὠδῖνας Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἀγανάκτησιν Фукидид (460-396 до н.э.); ἱδρῶτα οὐκ ὀλίγον Лукиан (ок. 120 - ок. 190); ἔλεον Плутарх (ок. 46 - ок. 126));
30) направлять, вести (ἵππους πεδίονδε Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἅρμα, δίφρον Гесиод (IX в. до н.э.); τὰς νέας παρὰ τὴν ἤπειρον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)): ἔχω πόδα ἔξω τινός Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и ἔχω πόδα ἐκτός τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) держаться в стороне от чего-л. или избавиться от чего-л.; ἔχω τὸν νοῦν или γνώμην πρός τινα и πρός τι Фукидид (460-396 до н.э.) обращать внимание на кого(что)-л.;
31) (sc. ἑαυτόν, ἵππον и т. п.) направляться, отправляться (Πύλονδε Гомер (X-IX вв. до н.э.); εἰς τὴν Ἀργολίδα χώρην Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)): ἐς Φειὰν σχόντες Фукидид (460-396 до н.э.) отправившись или прибыв в Фию; κίονες ὑψόσε ἔχοντες Гомер (X-IX вв. до н.э.) устремленные ввысь колонны; ἔκτοσθε ὀδόντες ὑὸς ἔχον Гомер (X-IX вв. до н.э.) снаружи (шлема) вздымались клыки вепря; ἔγχος ἔσχε δι᾽ ὤμου Гомер (X-IX вв. до н.э.) копье впилось в плечо; αἱ ὁδοὶ αἱ ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἔχουσαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) улицы (Вавилона), ведущие к реке;
32) предпринимать, производить, совершать (ἔρευνάν τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.)): φόρμιγγες βοὴν ἔχον Гомер (X-IX вв. до н.э.) форминги зазвучали; θήραν ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) охотиться, перен. совершать погоню; λιτὰς ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) умолять; δι᾽ ἡσυχίας ἔχω Фукидид (460-396 до н.э.) поддерживать спокойствие; φυγὴν ἔχω Эсхил (525/4-456 до н.э.) совершать побег или отправляться в изгнание; γόους ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) издавать вопли; παρουσίαν ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) (по)являться; μνήμην ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) хранить воспоминание, помнить; συγγνώμην ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) оказывать снисхождение, прощать; ἀμφί τι ἔχω Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) быть занятым чем-л.;
33) придвигать, приближать (τὴν κεφαλὴν πρὸς τῇ κεφαλῇ τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.));
34) иметь возможность, быть в состоянии, мочь (ταῦτα σ᾽ ἔχω μόνον προσειπεῖν Софокл (ок. 496-406 до н.э.)): οὐ πόδεσσιν εἶχε στηρίξασθαι Гомер (X-IX вв. до н.э.) он не смог удержаться на ногах; ἐξ οἵων ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) всеми доступными мне средствами, как могу; οὐκ ἔχω τί φῶ Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.); мне нечего сказать; ὅ τι ἄριστον ἔχετε Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) так хорошо, как только (с)можете; οὐκ ἂν ἄλλως ἔχοι Демосфен (384-322 до н.э.) иначе было бы невозможно;
35) знать, видеть, понимать (οὐκ ἔχων ὅ τι χρὴ λέγειν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τέχνην τινά Гесиод (IX в. до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)): οἱ τὰς τέχνας ἔχοντες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) мастера; ἵππων δμῆσιν ἐχέμεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) владеть искусством объездки лошадей; ἔχω σωτηρίαν τινά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) знать какое-л. средство спасения; ἔχεις τι; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) тебе что-л. известно?;
36) получать, приобретать (γνώμην δίκαιαν, στέφανον εὐκλείας Софокл (ок. 496-406 до н.э.));
37) относиться, быть (так или иначе) расположенным (τινί Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), πρός τι Платон (427-347 до н.э.) и πρός τινα Плутарх (ок. 46 - ок. 126)): ἕξω ὡς λίθος Гомер (X-IX вв. до н.э.) я буду тверд(а) как камень; τὰ ἐς Ἡσίοδόν τε καὶ Ὅμηρον ἔχοντα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) (данные), относящиеся к Гесиоду и Гомеру; ἔχθρα ἔχουσα ἐς Ἀθηναίους Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) вражда (эгинян) к афинянам; ἐπί τινι ἔχω Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) действовать против кого-л.;
38) рассматривать, считать (чем-л.), признавать: Ὀρφέα ἄνακτα ἔχω Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) считать Орфея (своим) учителем; ἐν αἰτίῃ ἔχω τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) считать кого-л. виновным; ἐν αἰσχύναις ἔχω τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) считать что-л. постыдным; ἐν ἡδονῇ ἔχω τι Фукидид (460-396 до н.э.) находить удовольствие в чем-л.;
39) (cum adv.) находиться в (том или ином) состоянии, обстоять: εὖ ἔχω Гомер (X-IX вв. до н.э.) и καλῶς ἔχω Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) быть в порядке, прекрасно обстоять, процветать; εὖ σώματος ἔχω Платон (427-347 до н.э.) чувствовать себя хорошо, быть здоровым; οἰκείως ἔχω Демосфен (384-322 до н.э.) благоприятствовать; ἀκινδύνως ἔχω Демосфен (384-322 до н.э.) находиться в безопасности; τὰ μέλλοντα καλῶς ἔχει Демосфен (384-322 до н.э.) виды на будущее благоприятны; πάντα ἔχει ὡς δεῖ Демосфен (384-322 до н.э.) все обстоит так, как следует; ἐναντίως ἔχει Демосфен (384-322 до н.э.) происходит наоборот; εἰ οὖν οὕτως ἔχει Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) если дело обстоит так; ἔχει μὲν οὕτως Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) так оно и есть, это верно; ὡς ποδῶν εἶχε Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) со всех ног, во всю прыть; ὡς τάχους εἶχε Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Фукидид (460-396 до н.э.); с величайшей скоростью; ὡς οὕτως (или ὡς ὧδε) ἐχόντων Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) и οὕτω ἐχόντων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) (лат. quae cum ita sint или se habeant) при таком положении вещей, ввиду этого; χαλεπῶς ἔχω ὑπὸ τραυμάτων Плутарх (ок. 46 - ок. 126) тяжело страдать от ран; κατεκλίθη, ὥσπερ εἶχε, χαμαί Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) (он) лег, как был (пышно одетый), на землю; ὡς или ὥσπερ ἔχει Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Фукидид (460-396 до н.э.) etc. как есть, т. е. без промедления, тотчас же; ὥς τις μνήμης ἔχοι Фукидид (460-396 до н.э.) насколько кому позволяет память; μετρίως ἔχω πρός τι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) быть умеренным в чем-л.; ἀκρατῶς ἔχω πρός τι Платон (427-347 до н.э.) неумеренно предаваться чему-л.; ἀναγκαῖως ἡμῖν ἔχει Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) нам необходимо, мы должны;
40) imper. ἔχε (= ἄγε) ну!, ну-ка!: ἔχε δή μοι τόδε εἰπέ Платон (427-347 до н.э.) так скажи же мне; ἔχ᾽ ἀποκάθαιρε τὰς τραπέζας Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) давай, вычисти-ка столы;
41) с part. aor. (реже с part. pf. или praes.) другого глагола в описат. оборотах или для выражения длительности: ἀμφοτέρων με τούτων ἀποκληΐσας ἔχεις Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) ты запретил мне доступ к обеим (войне и охоте); λέγεται ὁ Ζεὺς τῆς Ἥρας ἐρασθεὶς ἔχω Платон (427-347 до н.э.) Зевс, говорят, влюблен в Геру; οἷά μοι βεβουλευκὼς ἔχει Софокл (ок. 496-406 до н.э.) (все), что (Креонт) замыслил против меня; ὃν εἶχον ἐκβεβληκότες Софокл (ок. 496-406 до н.э.) (тот), кого они покинули; ἤιε (= атт. ᾔει) ἔχων ταῦτα ἐς τὰς Σάρδις Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) он отправился с этим в Сарды; ἵπποι, οὓς αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) кони, которых сам (Приам) вырастил; ληρεῖς ἔχων Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) ты шутишь; τί δῆτα ἔχων στρέφει; Платон (427-347 до н.э.) отчего же ты увертываешься (от прямого ответа)?; οὐ μὴ φλυαρήσεις ἔχων Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) не дурачься; ὡς οὐδὲν εἴη ἀσφαλέως ἔχον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) (Кир подумал), что нет ничего прочного; ἐστὶν ἀναγκαίως ἔχον Эсхил (525/4-456 до н.э.) необходимо; τὸ νῦν ἔχον Лукиан (ок. 120 - ок. 190) теперь, ныне; τὸν θανόντα πατέρα καταστένουσ᾽ ἔχεις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) ты оплакиваешь умершего отца.

< Предыдущий код 2191 | Следующий код 2193 >* О переводе...

* 📖 Оглавление...

* Скачать перевод Библии на ПК!