02190

2190, ἐχΘρός

1. ненавистный, ненавидимый;
2. ненавидящий, враждебный, неприязненный;
LXX: 0341 (איב‎), 06862 (צַר‎).


Словарь Дворецкого:
ἐχθρός
I
3 (compar. ἐχθίων и ἐχθρότερος, superl. ἔχθιστος и ἐχθίστατος, поэт. тж. ἐχθρότατος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)
1) внушающий ненависть, ненавистный
Пр.:(δῶρά τινος Гомер (X-IX вв. до н.э.); θεοῖσιν Гесиод (IX в. до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
ἐχθρόν μοί ἐστιν αὖτις εἰρημένα μυθολογεύειν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — я не люблю вновь пересказывать рассказанное

2) ненавидящий, враждебный, неприязненный
Пр.:(γλῶσσα, ὀργαί Эсхил (525/4-456 до н.э.))
ἦν τῷ Ἄγιδι ἐ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.)(Алкивиад) враждебно относился к Агиду

II
враг, ненавистник
Пр.:(τινος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) и τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
ἐχθροῖς ἐχθρὰ πορσύνειν Эсхил (525/4-456 до н.э.) — с врагами обойтись по-вражески

< Предыдущий код 2189 | Следующий код 2191 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!