02189

2189, ἔχΘρα

вражда;
LXX: 0342 (איבָה‎), 08135 (שִׂנְאָה‎).


Словарь Дворецкого:
ἔχθρα ион. ἔχθρη тж. pl. ненависть, вражда, неприязнь
Пр.:(τινός Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), εἴς Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Новый Завет и πρός τινα Эсхил (525/4-456 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Новый Завет)
ἔχθραν ἔχειν πρός τινα Демосфен (384-322 до н.э.) — ненавидеть кого-л.;
εἰς ἔχθραν ἐλθεῖν τινι Демосфен (384-322 до н.э.), καθίστασθαί τινι Платон (427-347 до н.э.), δι΄ ἔχθρας γενέσθαι τινί Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), μολεῖν или ἀφικέσθαι τινί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — ощутить ненависть, проникнуться враждою к кому-л.;
κατ΄ ἔχθραν Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) и πρὸς ἔχθραν Демосфен (384-322 до н.э.) — из ненависти;
ἔχθραν ἔς τινα ποιεῖσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) или αἴρεσθαι Демосфен (384-322 до н.э.) — стать чьим-л. врагом;
ἔχθραν συμβάλέιν или συνάπτειν τινί Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — начать враждовать с кем-л.;
ἔχθραν λύειν или ἐκβάλλειν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) и διαλύεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) или τὰς ἔχθρας καταλλάσσεσθαι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — отказаться от своей ненависти, перестать враждовать

< Предыдущий код 2188 | Следующий код 2190 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!