Читать Библию ‹ Перевод кода стронга 2186

02186

2186, ἐφίστημι

1. предстоять, присутствовать;
2. подходить, приступать, наставать.


Словарь Дворецкого:
ἐφ-ίστημι ион. ἐπίστημι (fut. ἐπιστήσω, aor. ἐπέστησα - тж. med., pf. ἐφέστηκα; для непереход. знач.: praes. ἐφίσταμαι, fut. ἐπιστήσομαι, aor. 2 ἐπέστην, pf. ἐφέστηκα)
1) ставить, устанавливать, класть
Пр.:(τὸν κύλινδρον τῷ τάφῳ Плутарх (ок. 46 - ок. 126); οἱ λέβητες ἐπεστεῶτες Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
2) надстраивать, возводить
Пр.:(τεῖχος τείχει Лисий (ок. 445-380 до н.э.); χελώνην ἐπὴ τῇ φρεατίᾳ Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
3) воздвигать
Пр.:(πύργους ἐπὴ τῶν γεφυρῶν Платон (427-347 до н.э.))
ἐκ μέσου ἐπισταθεῖσα ὀρθή Аристотель (384-322 до н.э.) — восстановленный из середины (основания) перпендикуляр

4) расставлять, размещать
Пр.:(ἱππέας κύκλῳ τὸ σῆμα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ὅρους ἐπὴ τέν οἰκίαν Демосфен (384-322 до н.э.); τὰς ἱππηγοὺς ἐπί τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
ἐπιστήσασθαι φρουρούς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — расставить вокруг себя стражу

5) приставлять, присоединять
Пр.:τῷ βίῳ τῷ βεβιωμένῳ τέν μοῖραν ἐπιστήσειν πρέπουσαν Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — увенчать прожитую жизнь славным концом;
τέλος ἐπιστήσασθαι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — положить конец

6) нагонять, наводить, причинять
Пр.:(λοι μικήν τινα πολέμου διάθεσίν τινι Полибий (ок. 200-120 до н.э.); κατάπληξίν τινι Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
7) ставить (во главе), назначать
Пр.:(λοχαγούς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), δεσπότας καὴ ἄρχοντάς τινι, στρατηγὸν στρατοπέδῳ Платон (427-347 до н.э.) τινὰ ἐπὴ συμμάχων Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τινὰ ποιεῖν τι Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐ. τινὰ τέλει τινί Эсхил (525/4-456 до н.э.) — возложить на кого-л. что-л.;
ἐ. τινὰ ἐπιμελεῖσθαί τινος Исократ (436-338 до н.э.) — возложить на кого-л. заботу о чем-л.;
ἐ. τινὰ τοῖς πράγμασι Исократ (436-338 до н.э.) — поставить кого-л. во главе дел;
ἐπισταθεὴς τῇ περὴ τὸ σιτικὸν οἰκονομίᾳ Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — уполномоченный ведать продовольственным снабжением

8) приставлять, назначать
Пр.:(ἐπὴ τοῖς παισὴ παιδαγωγοὺς θεράποντας Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) и τοῖς παισὴ διδασκάλους Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; τινὰ φύλακά τινι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126); κύνα ἐπὴ ποίμνην φυλάττειν Демосфен (384-322 до н.э.))
9) (тж. ἐ. τέν γνώμην Исократ (436-338 до н.э.), τέν διάνοιαν Аристотель (384-322 до н.э.) и τὸν νοῦν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.) обращаться мыслью, уделять внимание, размышлять
Пр.:(κατά τι Исократ (436-338 до н.э.), περί τινος и περί τι Аристотель (384-322 до н.э.) и τινί Аристотель (384-322 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
10) останавливать, задерживать
Пр.:(τὸ στράτευμα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τέν ὁδόν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.; τέν φυγήν Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
τὸν λόγον ἐπιστήσας Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — прервав свою речь;
ἐ. τινὰ ἐπί τι Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — останавливать чьё-л. внимание на чем-л.

11) устанавливать, вводить
Пр.:(τὸν νόμον Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐ. τινὴ ἀγῶνα ἱππικόν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — учредить в честь кого-л. конные состязания

12) устраивать, замышлять
Пр.:ἐφεστὼς σφαγῇ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — задумавший убийство
13) (на что-л. или на чем-л.) становиться, (в)ступать, aor. и pf. взойти, стоять, находиться
Пр.:(δίφρῳ, βηλῷ ἐπὴ λιθέῳ Гомер (X-IX вв. до н.э.); πετρίνοις βάθροις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἐπὴ τὰς σχεδίας Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
πυκνοὴ ἐφέστασαν ἀλλήλοισι Гомер (X-IX вв. до н.э.)(данайцы) стояли сомкнутым строем (ср. 14);
τὸ τοῦ γάλακτος ἐπιστάμενον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — верхний слой (отстоявшегося) молока, молочные сливки

14) стоять сзади, т.е. напирать, теснить
Пр.:(Ἀχαιοὴ ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν Гомер (X-IX вв. до н.э.) - ср. 13)
15) подходить, приближаться, aor. и pf. подойти, (рядом, вблизи) стоять, находиться
Пр.:(πύλαις Эсхил (525/4-456 до н.э.); δόμοις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἐπὴ τὰς πύλας и ἐπὴ τῇ πόλι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ἐπὴ τοῖς προθύροις Платон (427-347 до н.э.); εἰς τοὺς ὄχλους Исократ (436-338 до н.э.); τῇ οἰκίᾳ τινός Новый Завет)
καιρὸς ἐφέστηκε Новый Завет — время настало

16) публично выступать
Пр.:(ἐπέστη τῶν ἄλλων κατήγορος Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
17) приступать
Пр.:(ἐπί τι Демосфен (384-322 до н.э.))
18) останавливаться
Пр.:(ἐπιστήσας εἶπε Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
ἐπορεύετο ἄλλοτε καὴ ἄλλοτε ἐφιστάμενος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — он продвигался, делая от времени до времени остановки;
περὴ οὖ λόγος ἐφέστηκε Аристотель (384-322 до н.э.) — то, на чем остановилось (наше) рассуждение;
βραχὺ προπλεύσας ἐπέστη Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — немного проплыв, он остановился;
ἐπιστῆναι ἐπὴ τὰς θύρας Платон (427-347 до н.э.) — остановиться в дверях;
τῶν νεῶν τινες ἐπέστησαν τοῦ πλοῦ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — некоторые из кораблей задержали свой ход;
μικρὸν ἐπιστὰς ἀποθνήσκει Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — спустя короткое время, он умирает

19) быть приставленным для охраны или наблюдения, стоять во главе
Пр.:(χρημάτων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); προβατίοις Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); ἐπὴ τῆς πολιτείας Демосфен (384-322 до н.э.))
οἱ ἐπεστεῶτες Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), ἐφεστηκότες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) и ἐφεστῶτες Аристотель (384-322 до н.э.) — начальники, власти

20) являться, приключаться
Пр.:εὕδοντι ἐπέστη ὄνειρος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — спящему (Крезу) приснился сон;
πρίν μοι τύχη τοιάδε ἐπέστη Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — прежде чем со мной приключилось это событие

< Предыдущий код 2185 | Следующий код 2187 >* О переводе...

* 📖 Оглавление...

* Скачать перевод Библии на ПК!