02020

2020, ἐπιφώσκω

рассветать, наступать (о дне).


Словарь Дворецкого:
ἐπι-φώσκω
(рас)светать
Пр.:τῇ ἐπιφωσκούσῃ (sc. ἡμέρᾳ) Новый Завет — с наступлением дня

< Предыдущий код 2019 | Следующий код 2021 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!