01921

1921, ἐπιγινώσκω

узнавать, познавать, опознавать, уразуметь, понять, ознакомиться;
LXX: 05234 (נכר‎) E(hi), 03045 (ידע‎).


Словарь Дворецкого:
ἐπι-γιγνώσκω ион. и поздн. ἐπιγῑνώσκω (fut. ἐπιγνώσομαι, aor. ἐπέγνων, pf. ἐπέγνωκα)
1) узнавать, опознавать
Пр.:(τινὰ φαιδρῷ προσώπῳ Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
αἲ κέ μ΄ ἐπιγνοίη ἠέ κεν ἀγνοίησι Гомер (X-IX вв. до н.э.)(посмотрю), узнает ли он меня или нет;
μέ ῥᾳδίως ἂν ἐπιγνῶναι Аристотель (384-322 до н.э.) — нелегко было бы распознать

2) узнавать, знакомиться, познавать
Пр.:(τινά и τι Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τι ἔκ τινος Плутарх (ок. 46 - ок. 126), редко τινός Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
ζῶσαι νῦν, ἵνα πάντες ἐπιγνώωσι μαρναμένους Гомер (X-IX вв. до н.э.) — препояшься же (на бой), чтобы все увидели, как мы бьемся

3) быть знакомым, знать
Пр.:(τινά Платон (427-347 до н.э.))
4) решать, постановлять
Пр.:(τι περί τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἐπιγνῶναι μηδέν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — не прийти ни к какому решению

5) придумывать
Пр.:(τὰ πρόσφορά τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
6) признавать
Пр.:(τινά τινα Новый Завет)

< Предыдущий код 1920 | Следующий код 1922 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!