01705

1705, ἐμπί(μ)πλημι, ἐμπι(μ)πλάω

наполнять, исполнять;
перен. насыщать, удовлетворять, пресыщать.


Словарь Дворецкого:
ἐμ-πίπλημι
(impf. ἐνεπίμπλην, fut. ἐμπλήσω, aor. ἐνέπλησα, pf. ἐμπέπληκα)
1) наполнять
Пр.:(δέπας, ἵππον δουράτεον ἀνδρῶν Гомер (X-IX вв. до н.э.); θυλάκια τῆς ψάμμου, med. ἄγγος τοῦ ὕδατος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); med. τὸν ψυκτῆρα Платон (427-347 до н.э.); οἰμωγῆς τε καὴ κλαυθμοῦ τὸ πεδίον Плутарх (ок. 46 - ок. 126)) ἐμπλῆσαι τέν θάλατταν τριήρων Демосфен (384-322 до н.э.) покрыть все море триерами; ἐνέπλησθεν οἱ αἵματος ὀφθαλμοί Гомер (X-IX вв. до н.э.) глаза у него налились кровью; τὸν Κῦρον ἐπεσπάσατο ἐμπλησθῆναι δακρύων τὰ ὄμματα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) он до того растрогал Кира, что глаза (последнего) наполнились слезами
2) исполнять, заканчивать, свершать
Пр.:(τέν ἑαυτοῦ μοῖραν Платон (427-347 до н.э.))
3) наполнять, преисполнять
Пр.:(τέν ψυχέν ἔρωτος Платон (427-347 до н.э.); τινὰ ἐλπίδων κενῶν Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; ἐμπίμπλασθαι ὀργῆς Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
4) поить или кормить досыта
Пр.:(γάλακτος, sc. παῖδας Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.); τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων Платон (427-347 до н.э.))
ἐμπιπλάμενοι σίτων καὴ ποτῶν Платон (427-347 до н.э.) — насытившись и утолив жажду;
τῆς φακῆς ἐμπλήμενος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — наевшись чечевицы;
τῷ ἀμπελίνῳ καρπῷ ἐμπιπλάμενος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — напившись вдоволь виноградного вина

5) насыщать, вполне удовлетворять
Пр.:(ἁπάντων τέν γνώμην Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
θαλέων ἐμπλησάμενος κῆρ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — наслаждаясь всем сердцем;
ἐμπλησθείη ἂν ἐκείνους μεμφόμενος Платон (427-347 до н.э.) — пусть он находит себе удовлетворение в порицании этих людей;
οὔτοι σὸν βλέπων ἐμπίμπλαμαι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — я не могу наглядеться на тебя;
οὐκ ἐνεπίμπλασο ὑπισχνούμενος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — твоим обещаниям не было конца;
ἔμπλησο λέγων Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — говори вволю

6) пресыщать, утомлять
Пр.:ἐμπλῆσαί τινα τοῦ πολεμεῖν Исократ (436-338 до н.э.) — изнурить кого-л. войной;
ἐμπέπληκε ἡμῖν τὰ ὦτα Λύσιδος Платон (427-347 до н.э.) — он нам уши прожужжал про Лисида

< Предыдущий код 1704 | Следующий код 1706 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!