01586

1586, ἐκλέγομαι

избирать, выбирать, отбирать;
LXX: 0977 (בּחר‎).


Словарь Дворецкого:
ἐκ-λέγω
(pf. pass. ἐξείλεγμαι - Новый Завет ἐκλέλεγμαι)
1) тж. med. выбирать, избирать, отбирать
Пр.:(ἐξ ἁπασῶν τοὺς ἀρίστους Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); πρεσβύτας Платон (427-347 до н.э.); προτάσεις ἐξειλεγμέναι Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐκλελέχθαι εἴς τι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — быть избранным для чего-л.

2) редко med. собирать, взыскивать, взимать
Пр.:(χρήματα παρά τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.); δασμοὺς ἔκ τινος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τέλη τινά Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; med. τέν δεκάτην τινός Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
3) выбирать, вырывать, удалять
Пр.:(ἐκ τοῦ γενείου τὰς πολιάς, sc. τρίχας Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))

< Предыдущий код 1585 | Следующий код 1587 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!