01218

1218, δῆμος

народ, народная масса;
син. 1484 (ἔΘνος), 2992 (λαός), 3793 (ὄχλος).


Словарь Дворецкого:
δῆμος дор. δᾶμος
1) земля, страна, край, область
Пр.:(Λυκίης Гомер (X-IX вв. до н.э.); Ὑπερβορέων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
δ. ὀνείρων Гомер (X-IX вв. до н.э.) — царство сновидений

2) население
Пр.:(πᾶς δ. Гомер (X-IX вв. до н.э.); Βακτρίων δ. Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) народ
Пр.:(βασιλεύς τε πᾶς τε δ. Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) простой народ
Пр.:(οἱ εὐδαίμονες καὴ οἱ τοῦ δήμου Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
ἐπαναστάντες τοῖς δυνατοῖς καὴ ὄντες δ. (constr. ad sensum) Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — восставшие против знати народные массы;
τοῦ πολλοῦ δήμου εἷς Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — человек из народа, простолюдин

5) солдатская масса, солдаты
Пр.:( δ. τῶν στρατιωτῶν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
6) гражданин
Пр.:οὐκ ἔοικεν δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν Гомер (X-IX вв. до н.э.) — не пристало гражданину говорить неправду
7) демократический образ правления, демократия
Пр.:(τῶν πολιτειων δύο - δ. καὴ ὀλιγαρχία Аристотель (384-322 до н.э.); τὸν δῆμον καταστῆσαι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
8) демократическое государство
Пр.:(οἱ δῆμοι Демосфен (384-322 до н.э.); κύριος δ. ἐν ταῖς δημοκρατίαις Аристотель (384-322 до н.э.))
9) народное собрание
Пр.:( βουλέ καὴ δ. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); λέγειν ἐν τῷ δήμω Платон (427-347 до н.э.))
10) дем (часть филы; в Аттике их было сначала 100, впосл. - 174; по реформе Клисфена они были сведены, в 10 фил)
Пр.:(κατὰ φύλας καὴ δήμους καὴ φρατρίας Аристотель (384-322 до н.э.); κατὰ δήμους καὴ γένη Плутарх (ок. 46 - ок. 126); иногда pl. τῶν δήμων Χολαργεύς Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 1217 | Следующий код 1219 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!