00997

997, βοηΘέω

помогать, спешить или приходить на помощь, оказывать помощь, содействовать.


Словарь Дворецкого:
βοη-θέω
1) спешить или приходить на помощь
Пр.:(ἐς или ἐπὴ τόπον τινά Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) и πρὸς πόλιν τινά Плутарх (ок. 46 - ок. 126); τινι ἀντία τινός Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); τινι πρός τινα и πρός τι Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
2) помогать, содействовать
Пр.:(τινι χρήμασι Аристотель (384-322 до н.э.))
β. ἐπὴ τὰς ναῦς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — оказывать помощь флоту;
β. τινι τὰ δίκαια Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — заступаться за чьи-л. законные права;
β. εἴς τι Аристотель (384-322 до н.э.) — помогать чему-л. и в чем-л.;
β. ἐπί τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — выступать против кого-л., т.е. защищать от кого-л.;
βοηθεῖσθαι παρά τινος Аристотель (384-322 до н.э.) — получать помощь от кого-л.;
β. πρός τι Аристотель (384-322 до н.э.) — содействовать чему-л. и предохранять от чего-л.

3) оказывать врачебную помощь, лечить
Пр.:(τῶν ἰατρῶν οὐδεὴς ἐθάρρει βοηθήσειν Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 996 | Следующий код 998 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!