00994

994, βοάω

кричать, издавать крик, вопиять, возглашать, громко звать;
LXX: 02199 (זעק‎), 06817 (צעק‎), 07121 (קרא‎).


Словарь Дворецкого:
βοάω
(fut. βοήσομαι - поздн. βοήσω; aor. ἐβόησα эп. βόησα, ион. ἔβωσα; pass.: aor. ἐβοήθην - ион. ἐβώσθην, pf. βεβόημαι)
1) тж. med. издавать крик(и), кричать, шуметь
Пр.:(ὀξύ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
παραπολεῖ βοώμενος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — ты погубишь себя этим криком;
τὸ πρᾶγμα βοa_` Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — дело говорит само за себя

2) шуметь, реветь
Пр.:(κῦμα βοάᾳ ποτὴ χερσον Гомер (X-IX вв. до н.э.); βοa_` πόντιος κλύδων Эсхил (525/4-456 до н.э.))
3) (о звуках) испускать, издавать, поднимать
Пр.:(ἰωάν Софокл (ок. 496-406 до н.э.); βοάν Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
ἄλγος β. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — жалобно вопить

4) громко звать, призывать
Пр.:(τινα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.), Лукиан (ок. 120 - ок. 190))
5) кричать, громко приказывать
Пр.:(τινι ποιεῖν τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
β. τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Менандр (342-290 до н.э.) — крикнуть, чтобы принесли что-л.

6) громко петь, распевать
Пр.:(μέλος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
τὸν ὑμέναιον νύμφαν β. Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — петь свадебную песнь в честь новобрачной

7) тж. med. воспевать, прославлять
Пр.:(βοᾶσθαι μακαρίαις ὑμνῳδίαις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
Ἀλκμεωνίδαι ἐβώσθησαν ἀνὰ τέν Ἑλλάδα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — слава об Алкмеонидах разнеслась по всей Греции

< Предыдущий код 993 | Следующий код 995 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!