00730

730, ἄρρην

мужеского пола, мужской;
как сущ. мужчина.


Словарь Дворецкого:
ἄρρην
I
эп. и староатт. ἄρσην, ион. ἔρσην 2, gen. ενος
1) мужского пола, мужской
Пр.:(θεός, ἵππος Гомер (X-IX вв. до н.э.); νηδύς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἰχθύες Аристотель (384-322 до н.э.); ἔλαιος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) мужественный
Пр.:(τῆσδε γῆς οἰκήτορες Эсхил (525/4-456 до н.э.); φρένες Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) мощный, сильный
Пр.:(κτύπος Софокл (ок. 496-406 до н.э.); βοή Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.))
4) грам. мужского рода
Пр.:(ὀνόματα Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.); τὰ γένη τῶν ὀνομάτων Аристотель (384-322 до н.э.))
II
эп. и староион. ἄρσην -ενος
1) мужчина Эсхил (525/4-456 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.)
2) самец Аристотель (384-322 до н.э.)

< Предыдущий код 729 | Следующий код 731 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!