00700

700, ἀρέσκω

угождать, удовлетворять, угодничать;
LXX: 02895 (טוֹב‎).


Словарь Дворецкого:
ἀρέσκω (ᾰ) (fut. ἀρέσω, aor. ἤρεσα, fut. med. ἀρέσομαι - эп. ἀρέσσομαι, pf. ἀρήρεκα)
1) улаживать, исправлять
Пр.:(ἄψ или ὄπισθέν τι Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) умиротворять, удовлетворять, умилостивлять
Пр.:(τινὰ δώρῳ Гомер (X-IX вв. до н.э.); βωμοῖς θεούς Эсхил (525/4-456 до н.э.); med. φρένα, αἵματος Гесиод (IX в. до н.э.))
3) med. примирять с собой, располагать к себе
Пр.:(τινα δώροισιν Гомер (X-IX вв. до н.э.); θεοὺς ἱεροῖς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
4) pass. удовлетворяться, быть довольным
Пр.:(τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.))
5) реже med.-pass. быть угодным, быть по душе, нравиться
Пр.:(τινί Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), реже τινά Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
τῷ τοῦτ΄ ἤρεσεν ; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — кому это оказалось по душе?, т.е. кому это пришло в голову?;
μηδὲν ἀρέσκον λέγειν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — делать неприемлемые предложения, т.е. не прийти к соглашению;
τὰ ἀρέσκοντα и τὰ ἀρέσαντα Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — личные мнения, взгляды

6) быть приятным, угождать, сообразоваться, приноравливаться
Пр.:(τοῖς κρατοῦσιν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); τρόποις τινός Демосфен (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 00699 | Следующий код 00701 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!