00683

683, ἀπωΘέω

отталкивать, отодвигать;
перен. отстранять, отринуть, отвергать, отклонять.


Словарь Дворецкого:
ἀπ-ωθέω
1) отодвигать, сдвигать
Пр.:(ὀχῆας, med. λίθον ὄβριμον Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) отстранять, отталкивать
Пр.:(τινα οὐδοῦ, med. τινα Гомер (X-IX вв. до н.э.); τι εἰς τὸν ἄνω τόπον Аристотель (384-322 до н.э.); εἰς τοὔπισθεν ἀπωσθείς Платон (427-347 до н.э.))
3) отводить, отдергивать
Пр.:(ὀμίχλην Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) med. отбивать, отражать, отгонять
Пр.:(Τρῶας Гомер (X-IX вв. до н.э.); Κορινθίους Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ὕπνον Софокл (ок. 496-406 до н.э.); κίνδυνον Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
5) сталкивать, сбрасывать, сбивать
Пр.:(τὰς ἐπάλξεις Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τινα εἰς τέν θάλασσαν Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
6) med. свергать, уничтожать
Пр.:(δουλοσύνην Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
7) med. отвергать, отклонять
Пр.:(ἀργύριον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); σπονδάς Лисий (ок. 445-380 до н.э.); πικρὰς δόξας περί τινος Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
οὐκ ἀπώσομαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — я не откажусь

8) изгонять
Пр.:(τινὰ γῆς Софокл (ок. 496-406 до н.э.) или ἐκ γῆς Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); med. τινα ἐκ μεγάροιο Гомер (X-IX вв. до н.э.))

< Предыдущий код 682 | Следующий код 684 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!