00615

615, ἀποκτείνω

убивать, умерщвлять, (по)губить, уничтожать.


Словарь Дворецкого:
ἀπο-κτείνω
(fut. ἀποκτενῶ - ион. ἀποκτενέω, pf. ἀπέκτονα - поздн. ἀπεκτόνηκα, ἀπέκταγκα и ἀπέκτακα)
1) умерщвлять, убивать
Пр.:(τινά Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.)
2) приговаривать к смертной казни, казнить Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.)
3) мучить, пытать, терзать Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)

< Предыдущий код 614 | Следующий код 616 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!