00593

593, ἀποδοκιμάζω

отвергать (из-за непригодности), отклонять.


Словарь Дворецкого:
ἀπο-δοκῐμάζω
1) отвергать за непригодностью, отклонять
Пр.:(τινά и τι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
2) исключать из списков
Пр.:(ἀποδεδοκιμασμένοι ἐκ τῶν ἀκοντιστῶν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))

< Предыдущий код 592 | Следующий код 594 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!