05623

5623, ὠφελέω

оказывать пользу, помогать, приносить пользу;
страд. получать помощь, извлекать пользу.


Словарь Дворецкого:
ὠφελέω
(fut. pass. ὠφελήσομαι и ὠφεληθήσομαι) оказывать помощь, помогать, приносить пользу, pass. получать помощь, извлекать пользу
Пр.:ὠ. τινα и τινι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — оказывать помощь, быть полезным кому-л.;
ὠ. τι, εἴς и πρός τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — помогать, приносить пользу в чем-л.;
οὐδὲν ὠφελούμενος Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — без всякой для себя пользы;
οὐδεὴς ἔρωτος τοῦδ΄ ἐφαίνετ΄ ὠφελῶν Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — никто не явился, чтобы помочь (мне) в этом стремлении;
ὠφέλειαν ὠ. τὸ κοινόν Платон (427-347 до н.э.) — приносить пользу общему делу;
ὠφελεῖσθαι πρός, παρά, ἀπό, ἔκ и ὑπό τινος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) etc. — получать помощь от кого(чего)-л., пользоваться чьими-л. услугами, извлекать из кого(чего)-л. пользу (выгоду);
ὅ τις ἂν ἰδὼν ὠφεληθείη Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — нечто, чем мог бы воспользоваться тот, кто увидел бы (это);
( χώρα), δι΄ ἣν Ἀττικέ ὠφελεῖται Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — страна, из которой Аттика извлекает выгоды

< Предыдущий код 5622 | Следующий код 5624 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!