05618

5618, ὥσπερ

как (и), подобно.


Словарь Дворецкого:
ὥσ-περ
(иногда in tmesi)
1) как (и)
Пр.:ὥ. ἐγώ Демосфен (384-322 до н.э.), ὡς καὴ ἐγώ περ Гомер (X-IX вв. до н.э.) — как и я, подобно мне;
ὥ. γάμμα Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — наподобие буквы Γ;
ὁμοίως, ὥ. ἄν … Платон (427-347 до н.э.) — совершенно так же, как если бы …

2) как например
Пр.:ὥ. ἂν εἴ τίς με ἔροιτο Платон (427-347 до н.э.), — как если бы, например, кто-л. меня спросил
3) как (если) бы, словно
Пр.:ὥ. τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — словно им отдан был такой приказ;
ὥ. ἀκονιτί Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — без всякого, так сказать, усилия

4) (с ἄν) как только, только лишь Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.)
5) так что, вследствие чего
Пр.:(φάλαγγα ἔχοντες, ὥ. ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))

< Предыдущий код 5617 | Следующий код 5619 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!