05608

5608, ὠνέομαι

покупать, приобретать (за деньги).


Словарь Дворецкого:
ὠνέομαι
(impf. (ἐ)ωνούμην, fut. ὠνήσομαι, aor. (ἐ)ωνησάμην - атт. ἐπριάμην, pf. ἐώνημαι)
1) приобретать (за деньги), покупать
Пр.:(κλῆρόν τινος Гесиод (IX в. до н.э.); τιμῆς ἀργυρίου τι Новый Завет)
ὠ. καὴ πωλεῖν πρὸς ἀλλήλους Платон (427-347 до н.э.) — торговать друг с другом;
ὠ. τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῆς ἀγορᾶς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — покупать продовольствие на рынке;
ὠ. τι ἐκ Κορίνθου Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — покупать что-л. в Коринфе;
ὠ. τί τινι Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) и παρά τινος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) — покупать что-л. у кого-л.;
ὠ. χρημάτων μεγάλων Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — покупать за большие деньги;
ὠνούμενος Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — покупатель;
ἐωνημένος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) и ὠνησάμενος Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — совершивший покупку, владелец (по праву купли);
ὠ. τινός τι Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126) и τινί τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) перен. — приобретать что-л. ценой чего-л.;
ὠ. τέν ἑαυτοῦ ψυχήν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — давать выкуп за свою жизнь;
ὠ. τὸν χρόνον Плутарх (ок. 46 - ок. 126)(благодаря денежным подаркам) выиграть время

2) желать купить, приторговывать, прицениваться
Пр.:ὠ. τῶν φορτίων Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — прицениваться к товарам;
τέν χλανίδα προσελθὼν ὠνέετο Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — подойдя, он стал прицениваться к плащу;
οὐκ ἐβούλοντο ὠνευμένοισι πωλέειν τὰς νήσους Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.)(хиосцы) не хотели продать острова (фокейцам), предлагавшим купить (их)

3) брать на откуп, арендовать
Пр.:(τὰ τέλη Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.); τὰ μέταλλα Демосфен (384-322 до н.э.))
οἱ ἐωνημένοι τοὺς καρπούς Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — арендаторы урожая

4) подкупать
Пр.:(ὠ. καὴ διαφθείρειν τινά Демосфен (384-322 до н.э.))
5) отклонять от себя с помощью денег, откупаться
Пр.:ὠ. μέ ἀδικεῖσθαί τινα Демосфен (384-322 до н.э.) — платить деньги за то, чтобы оградить кого-л. от обид;
τὰ ἐγκλήματα ὠ. Демосфен (384-322 до н.э.) — откупаться деньгами от обвинений

6) pass. быть покупаемым, покупаться
Пр.:(ὠνούμενά τε καὴ πιπρασκόμενα Платон (427-347 до н.э.))
ἐωνημένος ἄνθρωπος Демосфен (384-322 до н.э.) — купленный раб

< Предыдущий код 5607 | Следующий код 5609 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!