05310

5310, ὕψιστος

высочайший, высший, всевышний;
LXX: 05946 (עֶלְיוֹן‎).


Словарь Дворецкого:
ὕψιστος 3
[superl. к ὑψηλός]
1) высочайший
Пр.:(Ζεύς Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.); Ζηνὸς πάγος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) высший, лучший
Пр.:(κέρδος, στέφανος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
3) крайний, худший
Пр.:(κακά Эсхил (525/4-456 до н.э.))
ὕ. ἐν βροτοῖς φόβος Эсхил (525/4-456 до н.э.) — величайший для смертных ужас

4) (все)вышний
Пр.:ἐν τοῖς ὑψίστοις Новый Завет — в вышних, в небесах

< Предыдущий код 5309 | Следующий код 5311 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!