05132

5132, τράπεζα

стол, меняльный стол, меняльная лавка;
перен. трапеза, пища.


Словарь Дворецкого:
τράπεζα (ρᾰ)
1) стол Гомер (X-IX вв. до н.э.), Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) etc.
Пр.:τράπεζαν ἐπιπλέην ἀγαθῶν πάντων παραθεῖναί τινι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — поставить перед кем-л. стол, сплошь уставленный всевозможными изысканными яствами
2) перен. стол, питание
Пр.:τραπέζῃ καὴ κοίτῃ δέκεσθαί τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — давать кому-л. питание и помещение (досл. принимать кого-л. столом и ложем);
τ. βορᾶς Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — питание, еда;
ζῆν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — жить подачками с чужого стола;
τράπεζαν Περσικέν παρατίθεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — держать у себя персидский стол

3) кушанье, блюдо Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.)
Пр.:τραπέζῃ τινὴ δαινύναι τινα Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — угощать кого-л. каким-либо блюдом;
αἱ δεύτεραι τράπεζαι Плутарх (ок. 46 - ок. 126) — второе блюдо

4) (тж. τ. τοῦ κολλυβιστου Новый Завет) меняльный стол, меняльная лавка
Пр.: ἐργασία τῆς τραπέζης Демосфен (384-322 до н.э.) — профессия менялы;
οἱ ἐπὴ ταῖς τραπέζαις Исократ (436-338 до н.э.) — менялы

5) таблица, скрижаль
Пр.:(τ. χαλκῆ Демосфен (384-322 до н.э.))
6) могильная плита Плутарх (ок. 46 - ок. 126)
7) алтарь
Пр.:(τ. θυηδόχος «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм)

< Предыдущий код 5131 | Следующий код 5133 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!