00509

509, ἄνωΘεν

1. сверху, свыше;
2. сначала, издавна.


Словарь Дворецкого:
ἄνω-θεν
I
редко ἄνωθε adv.
1) сверху, с высоты
Пр.:(ἄ. κάτω Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ὕδωρ ἄ. γενόμενος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — дождь;
οἱ ἄ. Лисий (ок. 445-380 до н.э.)(ведущие бой) с палубы

2) из глубины страны
Пр.:(καταβαίνειν Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
3) издалека, с (самого) начала
Пр.:(ἄρχεσθαι Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
4) в глубине страны
Пр.: ἄ. Φρυγία Демосфен (384-322 до н.э.) — центральная Фригия
5) наверху
Пр.:(οἱ ἄ. οἰωνοί Софокл (ок. 496-406 до н.э.); θεοὴ ἄ. ὄντες Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
οἱ ἄ. Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — живущие

6) издавна, исстари, встарь
Пр.:(οἱ ἄ. χρόνοι Демосфен (384-322 до н.э.))
οἱ ἄ. Платон (427-347 до н.э.) — древние, предки;
Κορίνθιαι ἄ. Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.) — природные коринфяне;
πονηρὸς ἄ. Демосфен (384-322 до н.э.) — закоренелый негодяй

7) первоначально, в основе
Пр.:τὰ ἄ. Платон (427-347 до н.э.) — первоначала
8) заново, сызнова
Пр.:(ἄ. γεννηθείς Новый Завет)
II
в знач. praep. cum gen.
1) (по)выше
Пр.:(τοῦ στρατοπέδου Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); τῆς κεφαλῆς Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
2) с (высоты)
Пр.:(ἄ. τῆς νεώς Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 508 | Следующий код 510 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!