05006

5006, ταλαντιαῖος

весом или стоимостью в один талант.


Словарь Дворецкого:
τᾰλαντιαῖος 3
1) стоимостью в один талант
Пр.:(οἶκος Демосфен (384-322 до н.э.); κτῆσις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
2) вносящий залог в один талант
Пр.:( ἔγγυος Аристотель (384-322 до н.э.))
3) (тж. μέγας ὡς τ. Новый Завет) весом в один талант
Пр.:(πανοπλία Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
4) мечущий камни весом в талант
Пр.:(λιθοβόλος Аристотель (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 5005 | Следующий код 5007 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!