04897

4897, συνεισέρχομαι

вместе или одновременно входить.


Словарь Дворецкого:
συν-εισέρχομαι
вместе или одновременно входить
Пр.:(δόμους Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); εἰς τεῖχος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 - ок. 126))

< Предыдущий код 4896 | Следующий код 4898 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!