04744

4744, στίλβω

блестеть, сиять, сверкать.


Словарь Дворецкого:
στίλβω
1) блестеть, лосниться
Пр.:(ἐλαίῳ Гомер (X-IX вв. до н.э.))
2) сиять, блистать, сверкать
Пр.:(κάλλεϊ Гомер (X-IX вв. до н.э.); ὅπλοις Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
στίλβων νῶτον πτερύγοιν χρυσαῖν Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — со сверкающими на спине крыльями;
αἰγλῆεν σ. Гомеровские гимны, X-IX вв. — ярко сиять;
σ. ἀστραπάς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — метать (глазами) молнии

3) мерцать
Пр.:(οἱ πλάνητες οὐ στίλβουσιν Аристотель (384-322 до н.э.))

< Предыдущий код 4743 | Следующий код 4745 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!