04687

4687, σπείρω

сеять, засевать.


Словарь Дворецкого:
σπείρω
(fut. σπερῶ, aor. ἔσπειρα, ион. impf. iter. σπείρεσκον; pass.: aor. 2 ἐσπάρην с ᾰ, pf. ἔσπαρμαι)
1) сеять или сажать
Пр.:(στάχυν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); σῖτον Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
καρπόν, ὧν ἔσπειρε, θερίζειν погов. Платон (427-347 до н.э.) — собирать плоды того, что сеял;
σ. εἰς πέτρας τε καὴ λίθους Платон (427-347 до н.э.), тж. σ. κατὰ πέτρων погов. Лукиан (ок. 120 - ок. 190) — сеять на камне (о бесплодных усилиях)

2) засевать, обсеменять
Пр.:(ἄρουραν Гесиод (IX в. до н.э.); γῆν Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.))
σπειρομένη Αἴγυπτος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — пригодная для земледелия часть Египта

3) оплодотворять
Пр.:(τέκνων ἄλοκα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
4) производить на свет, (по)рождать
Пр.:(παῖδας Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
5) рассеивать, разбрасывать, рассыпать
Пр.:(τὸν χρυσὸν ἀπὸ τοῦ τείχεος Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.); ἔγχη ἔσπαρται πέδῳ Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
ἐσπάρησαν κατὰ τέν ἄλλην Ἑλλάδα Лисий (ок. 445-380 до н.э.)(часть эгинцев) рассеялась по остальной Греции

6) наливать, поливать
Пр.:(δρόσον ἐκ τευχέων Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
7) распространять
Пр.:(βάξιν ἐς πᾶσαν πόλιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ὡς πλεῖστος ἔσπαρται λόγος Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — согласно наиболее распространенной версии

8) расточать
Пр.:σ. ἄθυτα σπέρματα Платон (427-347 до н.э.) — расточать неосвященное (законом) семя, т.е. приживать внебрачных детей

< Предыдущий код 4686 | Следующий код 4688 >



* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!