04685

4685, σπάω

вытягивать, вынимать, извлекать.


Словарь Дворецкого:
σπάω
(fut. σπάσω с ᾰ, aor. ἔσπᾰσα - эп. σπάσα, pf. ἔσπακα; aor. med. (ἐ)σπασ(σ)άμην; adj. verb. σπαστός) тж. med.
1) вытягивать, вытаскивать, извлекать, вынимать
Пр.:(ἔγχος ἔξω χροός Гомер (X-IX вв. до н.э.))
ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον Эсхил (525/4-456 до н.э.) — согласно вынутому каждым жребию;
μήρινθος οὐδὲν ἔσπασεν или οὐκ ἔσπασε ταύτῃ γε погов. Аристофан (ок. 450 - ок. 385 до н.э.) — удочка ничего не вытянула, т.е. сорвалось!

2) извлекать из ножен, обнажать
Пр.:(φάσγανα Гомер (X-IX вв. до н.э.); ἔσπασμένοις τοῖς ξίφεσι Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
ἐσπασμένοι τὰ ξίφη Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — обнажив свои мечи

3) вырывать, выдергивать
Пр.:(σπάσαι ῥῶπάς τε λύγους τε Гомер (X-IX вв. до н.э.))
σ. κόμην Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — рвать на себе волосы

4) отрывать, увлекать
Пр.:(τινα ἀπὸ γονάτων τινός Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
σ. πῶλον παρὰ ξυννόμων Платон (427-347 до н.э.) — уводить прочь жеребца от его табуна

5) разрывать, растерзывать
Пр.:(τινὰ τοῖς ὄνυξιν Аристотель (384-322 до н.э.); σπῶντες ἀλλήλους ὄρνιθες Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
6) выпихнуть
Пр.:(τὸ σκέλος Плутарх (ок. 46 - ок. 126))
τὸν μηρὸν (acc. relat.) σπασθῆναι Геродот (ок. 484 - 425 до н.э.) — вывихнуть себе бедро

7) тянуть, дергать
Пр.:οἷον νεῦρα σ. τινα Платон (427-347 до н.э.) — дергать кого-л. словно веревочками, т.е. управлять кем-л. по своему произволу
8) втягивать, всасывать, вбирать, впивать, пить
Пр.:(τι Эсхил (525/4-456 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
σ. τὸν μαστόν Аристотель (384-322 до н.э.) — сосать грудь

9) вдыхать
Пр.:(τὸ πνεῦμα Платон (427-347 до н.э.))
10) стягивать судорогой
Пр.:σπᾶσθαι καὴ πονεῖν Аристотель (384-322 до н.э.) — страдать мучительными судорогами;
ἐσπᾶτο πέδονδε Софокл (ок. 496-406 до н.э.)(Геракл) в судорогах повалился на землю

11) оттягивать назад
Пр.:(ἵππον Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.))
τὸν χαλινὸν ἐκ τῶν ὀδόντων σ. Платон (427-347 до н.э.) — крепко затягивать удила

12) перен. выводить, производить, образовывать
Пр.:γεωμετρία ἔσπακε τέν κλῆσιν ἀπὸ τῆς κατὰ τέν γῆν καταμετρήσεως Секст Эмпирик (3 в. н.э.) — геометрия получила свое название от обмера земельных площадей

< Предыдущий код 4684 | Следующий код 4686 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!