04655

4655, σκότος

тьма, темнота, мрак;
син. 887 (ἀχλύς), 1105 (γνόφος), 2217 (ζόφος).


Словарь Дворецкого:
σκότος Скотос, «Мрак» (божество тьмы, от которого Гея - «Земля» - родила Эриний) Софокл (ок. 496-406 до н.э.)

< Предыдущий код 4654 | Следующий код 4656 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!