04537

4537, σαλπίζω

трубить;
нелич. раздается трубный звук, звучит труба.


Словарь Дворецкого:
σαλπίζω
(aor. ἐσάλπιγξα - поздн. ἐσάλπισα, эп. σάλπιγξα)
1) трубить
Пр.:σάλπιγξι σ. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — трубить в трубы;
σ. πολέμου κτυπόν Война мышей и лягушек, «Batrachomyomachia», греческая героико-комическая поэма VI или V вв. до н. э. — протрубить сигнал к бою;
ἐπεὴ ἐσάλπιγξε impers. Ксенофонт (ок. 428 - ок. 354 до н.э.) — когда раздался трубный звук

2) громогласно возвещать
Пр.:(ἀλέκτωρ ἡμέραν ἐσάλπισεν Лукиан (ок. 120 - ок. 190))

< Предыдущий код 4536 | Следующий код 4538 >* О переводе...

* Скачать перевод Библии на ПК!